Legyező 103 lépés

TAIJI SINGLE FAN FORM Names of the Postures-Mozdulatok nevei

SZÁM KÍNAI PINYIN ANGOL MAGYAR
1. 无极势 Wu ji shi Wuji pose  
2. 右斜飞势 You xie fei shi Diagonal flying posture (right)  
3. 白鹤亮翅 Bai he liang chi White Crane spreading wings  
4. 黄蜂入洞 Huang feng ru dong Wasp entering nest  
5. 哪吒探海 Ne zha tan hai Ne Zha searching the sea  
6. 金鸡独立 Jin ji du li Golden rooster standing on one leg  
7. 力劈华山 Li pi Hua Shan Splitting Hua Shan (mountain)  
8.  指点江山 Zhi dian jiang shan  Pointing to rivers and mountains  
9.  灵猫捕蝶  Ling mao bu die  Swift cat catching butterfly  
10.  横扫千军  Heng sao qian jun  Sweeping away millions of enemy  
11.  白虎出山  Bai hu chu shan  White tiger leaping from the mountain  
12. 顺水推舟 Shun shui tui zhou Pushing the boat following the stream  
13. 瞻前顾后 Zhan qian gu hou Looking ahead and back  
14. 单响炮 Dan xiang pao Single bang cannon  
15. 迎风撩衣 Ying feng liao yi Lifting up dress against wind  
16. 蛟龙入水 Jiao long ru shui Flood dragon plunging into water  
17. 坐马观花 Zuo ma guan hua Browsing flowers on horseback  
18. 仙女掩面 Xian nu yan mian Fairy covering her face  
19. 收转乾坤 Shou zhuan qian kun Retrieving & turning heaven and earth  
20. 收转乾坤 Yan zi chao shui Swallow shaving water  
21. 猴子摘桃 Hou zi zhai tao Monkey picking peach  
22. 流星赶月 Liu xing gan yue Comet chasing the moon  
23. 神龙反首 Shen long fan shou Magic dragon looking back  
24. 风卷荷叶 Feng juan he ye Wind sweeping over lotus leaves  
25. 金童托印 Jin tong tuo yin Golden boy holding seal  
26. 乌龙摆尾 Wu long bai wei Black dragon swinging its tail  
27. 鹞子翻身 Yao zi fan shen Sparrow hawk rolling over  
28. 上步打虎 Shang bu da hu Stepping forward to strike the tiger  
29. 神龙反首 Shen long fan shou Magic dragon looking back  
30. 叶底采莲 Ye di cai lian Plucking lotus from below the leaves  
31. 华佗垂帘 Hua tuo chui lan Hua Tuo letting down the curtain  
32. 黄莺落架 Huang ying luo jiao Yellow warbler landing on the stand  
33. 风卷荷叶 Feng juan he ye Wind sweeping over lotus leaves  
34. 金童托印 Jin tong guo yin Golden boy holding seal  
35. 乌龙摆尾 Wu long bai wei Black dragon swinging its tail  
36. 鹞子翻身 Yao zi fan shen Sparrow hawk rolling over  
37. 上步打虎 Shang bu da fu Stepping forward to strike the tiger  
38. 神龙反首 Shen long fan shou Magic dragon looking back  
39. 叶底采莲  Ye di cai lian Plucking lotus from below the leaves  
40.  千金迈步  Qian jin mai bu  Young girl strolling  
41.  双龙戏水  Shuang long xi shui  Double dragon winding through waves  
42.  宿鸟归巢  Su niao gui chao  Late bird returning to its nest  
43.  霸王举鼎  Ba wang ju ding  Lord pushing up a pod  
44.  随风摆柳  Sui feng bai liu  Willow swinging in the wind  
45.  迎风掸尘  Ying feng dan chen  Dusting against the wind  
46.  回头一鞭  Hui tou yi bian  Turning back to strike with a whip  
47.  翻花舞袖  Fan hua wu xiu  Tossing flowers and waving sleeves  
48.  金瓶倒水  Jin ping dao shui  Pouring water out of golden vase  
49.  鱼跃龙门  Yu yue long men  Fish leaping over dragon gate  

 

50.
Ying she dou fa
鹰蛇斗法
Hawk and snake tussling
51.
Shen ying mi shi
神鹰觅食
Magic hawk preying
52.
E hu pu shi
饿虎扑食
Hungry tiger springing on its prey
53.
Bao wang ju ding
霸王举鼎
Lord pushing up a pod
54.
Dao juan gong
倒卷肱
Reverse circling arms
55.
Bai she tu xin
白蛇吐信
White snake spiting its tongue
56.
Xie bu jia da
歇步架打
Fending off a strike on resting pose
57.
Zuo zhuang jin zhong
左撞金钟
Left tolling the bell
58.
Tou bu liao yin
偷步撩阴
Striking groin on a hidden backward step
59.
Huai zhong cang yue
怀中藏月
Hiding the moon in the bosom
60.
Jin long kuang wu
金龙狂舞
Golden dragon dancing in rage
61.
Bo cao xun she
拨草寻蛇
Parting the grass to search for snakes
62.
Bai yuan xian guo
白猿献果
White monkey presents the fruit
63.
Zhan qian gu hou
瞻前顾后
Looking ahead and back
64.
Dan xiang pao
单响炮
Single bang cannon
65.
Feng huang dian tou
凤凰点头
Phoenix nodding
66.
Ce ma yang bian
策马扬鞭
Flourishing whip to spur horse
67.
Gao tan ma
高探马
High pat on the horse
68.
Shou bao qian kun
手抱乾坤
Hands embracing heaven and earth
69.
Ye ma fan shen
野马翻身
Horse rolling over
70.
Que di long
雀地龙
Dragon on the ground
3
71.
Shi zi kai kou
狮子开口
Opening lion’s mouth
72.
Shi zi bai lian jiao
十字摆莲脚
Moving left arm across lifted right leg to hit foot
73.
Da peng zhan chi
大鹏展翅
Roc spreading its wings
74.
Fu ji shi
伏击势
Ambushing pose
75.
Wu long bai wei
乌龙摆尾
Black dragon swinging its tail
76.
Jin tong hu bao
金童护宝
Golden boy protecting the precious
77.
Xian ren zhi lu
仙人指路
Fairy pointing to the direction
78.
Tang lang bu chan
螳螂捕蝉
Mantis stalking a cicada
79.
Deng yi gen
蹬一根
Heel kick
80.
Gui fei jing jiu
贵妃敬酒
Madam proposing a toast
81.
Pan long shi
蟠龙势
Dragon curling up
82.
Xian nu peng pan
仙女捧盘
Fairy handing out a plate
83.
Mei ren zhao jing
美人照镜
Beauty looking into the mirror
84.
Qian jin mai bu
千金迈步
Young girl strolling
85.
Jin ping dao shui
金瓶倒水
Pouring water out of golden vase
86.
Bai she tu xin
白蛇吐信
White snake strikes with its tongue
87.
Liu xing gan yue
流星赶月
Comet chasing the moon
88.
Shen long fan shou
神龙反首
Magic dragon looking back
89.
Tian nu san hua
天女散花
Heavenly beauties spreading flowers
90.
Jin tong tuo yin
金童托印
Golden boy holding seal
91.
Qiu feng cao luo ye
秋风扫落叶
Autumn wind sweeping fallen leaves
92.
Su qin bei jian
苏秦背剑
Suqin bearing sword on his back
93.
Zuo xie fei shi
斜飞势
Diagonal flying posture (left)
94.
Bai yuan xian guo
白猿献果
White monkey presenting the fruit
95.
Xie bu qin da shan
歇步擒打扇
Capturing and striking with fan on resting pose
96.
Dao gua jin zhong
倒挂金钟
Hanging golden bell upside down
97.
Yan zi chao shui
燕子抄水
Swallow shaving the water
98.
Ba wang yang qi
霸王扬旗
Flapping lord’s flag
99.
Ming jin shou bing
鸣金收兵
Clanging gongs to withdraw the army
100.
Shou bao qian kun
手抱乾坤
Hands embracing heaven and earth
101.
Zuo xie fei shi
左斜飞势
Diagonal flying posture (left)
102.
Qi xing shou
七星手
Seven star hand
103.
Yi hui dan tian
意回丹田
Spirit returning to Dantian